Centrum Dialogu Społecznego
+48 343 707 696 / +48 780 031 217

POMOC MEDYCZNA

W dniu 12 marca 2022 r. weszła w życie ustawa przyjęta 24 lutego 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ustawa reguluje prawo do świadczeń społecznych, pomocy medycznej, leków i zaopatrzenia w leki obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z agresją rosyjską. Pomoc medyczna obejmuje obywateli Ukrainy na równych zasadach z tymi, które są zapewnione osobom ubezpieczonym w Polsce.


Prawo do tych świadczeń przysługuje obywatelom i obywatelkom Ukrainy, którzy posiadają numer PESEL ze statusem UKR i przekroczyli granicę po 24.02.2022 r. oraz osobom bez obywatelstwa ukraińskiego - małżonkom obywateli Ukrainy.


Prawo do korzystania z opieki medycznej na podstawie ustawy specjalnej nie przysługuje osobom, które do 24 lutego 2022 r. przebywały w Polsce legalnie na podstawie zezwolenia na pobyt lub posiadały status uchodźcy albo ubiegały się o taki status. W tym przypadku zastosowanie mają odpowiednie przepisy o ochronie cudzoziemców.


To ważne:
Jak informuje infolinia NFZ, w sytuacjach nagłych, związanych z zagrożeniem życia lub zdrowia, pacjenci przyjmowani są w specjalnym trybie bez obowiązku posiadania odpowiednich dokumentów, tak jak ma to miejsce w przypadku obywateli polskich. Weryfikacja dostępności odpowiednich dokumentów odbywa się po udzieleniu pomocy.


To ważne:
Zgodnie ze Specustawą obywatelstwo lub narodowość nie może być podstawą do przyjmowania pacjentów poza kolejnością. Każdy pacjent ma prawo, aby o jego dostępie do opieki w placówkach medycznych decydowały kryteria medyczne, stan zdrowia, a także miejsce na liście oczekujących (dotyczy to poradni specjalistycznych, leczenia planowego). W przypadku ratowania życia zawsze decyduje stan zdrowia pacjenta.


Uchodźcy z Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutym 2022 r. mają prawo do opieki zdrowotnej udzielanej w Polsce. Mają też prawo do leków w ramach programu Ministerstwa Zdrowia.


Wyjątki:


Sfera usług nie obejmuje leczenia sanatoryjnego, rehabilitacji, prawa do leczenia za granicą, refundacji za leczenie za granicą na podstawie "transgranicznej" dyrektywy unijnej.


Dzieci są szczepione zgodnie z kalendarzem szczepień.


Obywatele Ukrainy w placówkach medycznych nie wypełniają żadnych wniosków o wybór lekarza lub pielęgniarki.


SŁUŻBA ZDROWIA


Wszyscy uchodźcy z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski od 24 lutego 2022 roku, mogą korzystać z bezpłatnej opieki medycznej w częstochowskich placówkach służby zdrowia - u lekarzy rodzinnych, w przychodniach specjalistycznych i szpitalach ze znakiem NFZ.


Jeśli masz paszport i numer PESEL ze statusem UKR, w uzasadnionych przypadkach możesz bezpłatnie wezwać karetkę, również bezpłatnie udzielane są niezbędne zabiegi w szpitalu i leczenie stacjonarne.


Pomoc medyczna udzielana jest w nocy, w święta i weekendy:


1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny ul. 7 PCK (Polskiego Czerwonego Krzyża), Częstochowa.

tel. 34 325 74 10; 609 348 811; 607 929 022; 605 497 117.


2. Miejski Szpital Zespolony
ul. Mirowska 15, Częstochowa.
tel. 34 370 21 57.


3. Polska Grupa Medyczna
ul. Sosnowa 16, Blachownia.
tel. 785 057 973; 664 779 849.