Centrum Dialogu Społecznego
+48 343 707 696 / +48 780 031 217

POMOC MEDYCZNA DLA OBYWATELI UKRAINY

12 marca 2022 roku weszła w życie, z mocą obowiązywania od 24 lutego 2022 roku, ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Specustawa przyznaje prawo do świadczeń medycznych, refundacji leków i zaopatrzenia w wyroby medyczne obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z agresją Rosji, na analogicznych zasadach, jakie przysługują ubezpieczonym w Polsce.

Specustawa przyznaje prawo do świadczeń medycznych udzielanych przez gabinety, poradnie, przychodnie czy szpitale oraz przez apteki.

Prawo do tych świadczeń obejmuje:

- obywateli Ukrainy, którzy bezpośrednio przekroczyli granicę polsko-ukraińską,
- nieposiadających obywatelstwa ukraińskiego małżonków obywateli Ukrainy, którzy bezpośrednio przekroczyli granicę polsko-ukraińską,
- obywateli Ukrainy z Kartą Polaka (nie musieli przekroczyć bezpośrednio granicy Polski z Ukrainą),
- członków najbliższej rodziny obywatela Ukrainy z Kartą Polaka, którzy wjechali do Polski od 24 lutego 2022 roku.


Uprawnienia do świadczeń medycznych na mocy specustawy nie przysługują osobom, które przed 24 lutego 2022 roku przebywały legalnie w Polsce na podstawie zezwoleń pobytowych lub miały status uchodźcy, lub złożyły wniosek o uzyskanie takiego statusu. W tym przypadku obowiązują odpowiednie przepisy ustaw dot. ochrony cudzoziemców.

Po wejściu w życie specustawy, czyli od 12 marca 2022 roku, uchodźcy podlegający pod nowe prawo, korzystając ze świadczeń medycznych, mogą dodatkowo posługiwać się:
- specjalnym numerem PESEL nadawanym obywatelom Ukrainy
- e-dokumentem (osoby pełnoletnie, które zarejestrują się w gminie i zostanie nadany im numer PESEL oraz założą profil zaufany, mogą aktywować e-dokument poświadczający status osoby uprawnionej)
- wydrukiem potwierdzenia utworzenia profilu zaufanego osoby uprawnionej (zawiera on imię i nazwisko oraz numer PESEL)


Ważne

Jak informuje infolinia NFZ, w wypadkach nagłych, w tym zagrożenia życia lub zdrowia pacjenci przyjmowani są w trybie stacjonarnym bez konieczności posiadania przy sobie odpowiednich dokumentów, podobnie jak to ma miejsce wobec obywateli polskich. Weryfikacja następuje dopiero po udzieleniu pomocy.

Ważne:

Zgodnie ze specustawą narodowość lub obywatelstwo nie mogą być przesłankami do przyjmowania pacjentów poza kolejnością. Każdy pacjent ma prawo, aby o kolejności jego dostępu do świadczeń medycznych w placówkach medycznych decydowały kryteria medyczne, stan zdrowia oraz miejsce na liście oczekujących (dotyczy np. poradni specjalistycznych, zabiegów planowych). W sytuacji ratowania życia zawsze decyduje stan zdrowia pacjenta.

Uchodźcy z Ukrainy, którzy dotarli do Polski po 24 lutego 2022 roku, mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w Polsce. Przysługuje im również prawo do produktów leczniczych w ramach programów zdrowotnych Ministerstwa Zdrowia.

Wyjątki:

Do zakresu świadczeń nie jest wliczane leczenie uzdrowiskowe, rehabilitacja uzdrowiskowa, prawo do leczenia za granicą, zwrot środków za leczenie za granicą na podstawie unijnej dyrektywy „transgranicznej”.

Dzieciom przysługują szczepienia ochronne w ramach kalendarza szczepień ochronnych na 2022 rok.

WAŻNE

Wszystkie świadczenia są udzielane uprawnionym bezpłatnie.

Obywatele Ukrainy w placówkach medycznych nie wypełniają żadnych deklaracji wyboru lekarza i pielęgniarki.