Centrum Dialogu Społecznego
+48 343 707 696 / +48 780 031 217

ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI OBYWATELI UKRAINY


1. Zasady wydawania orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności są takie same dla wszystkich cudzoziemców.

2. Cudzoziemiec musi przebywać legalnie na terenie Polski, tj. powinien posiadać:
- obywatelstwo i/lub mieć nadany numer PESEL,
- dokument stwierdzający tożsamość (najczęściej jest to paszport lub dowód osobisty).


3. Niepełnosprawność lub jej stopień orzekane są zawsze na wniosek danej osoby.

4. Wniosek składa się do zespołu właściwego miejscowo, to znaczy do tego zespołu, który swoim zasięgiem działania obejmuje miejsce zamieszkania cudzoziemca.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Częstochowie z siedzibą przy Alei Niepodległości 20/22 orzeka mieszkańców miasta Częstochowy, powiatu częstochowskiego i powiatu kłobuckiego.
W przypadku braku urzędowego udokumentowania stałego zameldowania, cudzoziemiec powinien złożyć oświadczenie o miejscu pobytu.


5. Do wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności dołącza się aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (nie starsze niż 30 dni) oraz inne dokumenty, które poświadczają stan zdrowia, a które zostały wydane przez kraj macierzysty cudzoziemca, w tym: historia leczenia, karty informacyjne z hospitalizacji, konsultacje specjalistyczne, opinie psychologiczne. Dokumenty te muszą zostać dołączone do wniosku w formie przetłumaczonej przez tłumacza przysięgłego.

6. Cudzoziemiec jest obowiązany do poddania się pełnej procedurze orzeczniczej na takiej samej zasadzie jak mieszkańcy Polski – co może oznaczać konieczność uzupełnienia przez niego brakującej dokumentacji czy też osobiste stawiennictwo na posiedzeniu składu orzekającego.
Należy podkreślić, że przy orzekaniu o niepełnosprawności bierze się pod uwagę ocenę aktualnego stanu zdrowia, potwierdzoną wynikami aktualnych badań diagnostycznych.
W przypadku braku możliwości dostarczenia wymaganej dokumentacji we wskazanym przez organ terminie, wnioskodawca może wystąpić do organu orzeczniczego o zawieszenie postępowania do czasu uzupełnienia wymaganej dokumentacji. Skorzystanie z tego prawa umożliwia stronie postępowania zgromadzenie żądanych przez organ dokumentów bez rygoru pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

7. Posiadanie przez cudzoziemca dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność, inwalidztwo lub uszczerbek na zdrowiu, wydanego przez kraj macierzysty, nie jest podstawą, aby uznać go za osobę niepełnosprawną w rozumieniu naszych przepisów.
W Polsce status osoby niepełnosprawnej nadają wyłącznie zespoły do spraw orzekania
o niepełnosprawności.


8. Postępowanie przed zespołami nie wiąże się z żadną opłatą. Jedyną opłatę (aktualnie 21 zł) należy uiścić przy wyrabianiu karty parkingowej – jeżeli spełniamy warunki jej otrzymania - lub w przypadku wyrobienia duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej (15 zł). Wyrobienie samej legitymacji jest bezpłatne.

Druki wymaganych w postępowaniu dokumentów (wniosku o wydanie orzeczenia i zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia oraz wniosków o wydanie karty parkingowej lub legitymacji) można pobrać w siedzibie Zespołu lub ze strony internetowej Urzędu Miasta Częstochowy: bip.czestochowa.pl → Poradnik interesanta → kategoria sprawy: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności → odpowiednia nazwa sprawy.