Centrum Dialogu Społecznego
+48 343 707 696 / +48 780 031 217

POSZUKIWANIE PRACY

Powiatowy Urząd Pracy
42 – 217 Częstochowa,
ul. Karola Szymanowskiego 15
Telefon: 34 370 61 00


Jeżeli jesteś obywatelem Ukrainy i chcesz podjąć pracę w Częstochowie lub powiecie częstochowskim skontaktuj się z Powiatowym Urzędem Pracy w Częstochowie, przy ulicy Szymanowskiego 15.


W powiatowym urzędzie pracy możesz zarejestrować się jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy.


Jeżeli chcesz zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) możesz:

zarejestrować się przez Internet lub umówić się na wizytę w PUP w celu dostarczenia wymaganych dokumentów oraz osobistego potwierdzenia poprawności przekazanych danych, za pośrednictwem portalu www.praca.gov.pl albo

zgłosić się do PUP, obsługującego teren, na którym przebywasz. Jeżeli jesteś zameldowany na pobyt stały lub czasowy zgłoś się do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na miejsce twojego zameldowania.


Rejestracja w PUP w Częstochowie odbywa się w godz. 7.30 - 14.00 na podstawie numerów wydawanych z automatu biletowego od godz. 7.00.


Ważne jest, abyś posiadał przy sobie dokument, który potwierdza Twoją tożsamość (np. paszport, PESEL). Dokument ten jest niezbędny do rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy.


Jeżeli nie pracujesz i nie prowadzisz działalności gospodarczej możesz zarejestrować się jako osoba bezrobotna. Uzyskanie statusu osoby bezrobotnej umożliwi zastosowanie wobec Ciebie pełnego katalogu form wsparcia określonego w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (m.in. szkolenia zawodowe, dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, refundację zatrudnienia, refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną w zależności od środków finansowych jakimi dysponuje PUP).


Jeżeli nie spełniasz warunków do rejestracji jako osoba bezrobotna, np. pracujesz i chcesz zmienić pracę możesz zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy. Możesz wówczas skorzystać z darmowych usług w zakresie: pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego – na takich samych zasadach, jak obywatele polscy.


Możesz również samodzielnie skorzystać z Centralnej Bazy Ofert Pracy (bez wizyty w urzędzie pracy) za pomocą komputera, telefonu lub innych mobilnych urządzeń z dostępem do Internetu: https://oferty.praca.gov.pl Portal dostępny jest również w języku ukraińskim.


Możesz skorzystać z aplikacji mobilnej ePraca lub zadzwonić na infolinię pod numer telefonu 19524.


Na stronie EURES Polska Europejska Pula Talentów – pomoc dla Ukrainy zostały zamieszczone nowe ulotki w językach ukraińskim i angielskim na temat projektu pilotażowego "EU Talent Pool – Pilot". Projekt umożliwia osobom z Ukrainy, objętym ochroną czasową na terenie Unii Europejskiej, stworzenie swojego CV i udostepnienia go zweryfikowanym pracodawcom z Polski oraz pracodawcom z UE w bazie CV na portalu EURES.
Polska sieć EURES bierze udział w pilotażu, dzięki czemu, umożliwia dodatkowe usługi dla uchodźców z Ukrainy oraz polskich pracodawców, ułatwiając łączenie poszukujących pracy z Ukrainy z polskimi pracodawcami.
Jesteś osobą z Ukrainy, która opuściła swój kraj z powodu wojny i została objęta ochroną czasową masz bezpłatny dostęp do:

 1. informacji i doradztwa nt. życia i pracy w Polsce oraz w innych państwach członkowskich UE/EFTA, w tym nt. poszukiwania pracy w każdym wojewódzkim i powiatowym urzędzie pracy oraz wojewódzkiej komendzie OHP
 2. samoobsługowych usług online na portalu EURES oraz polskiej stronie internetowej EURES w formie:
  • informacji nt. warunków życia i pracy w Polsce oraz w UE/EFTA,
  • przeglądania bazy ofert pracy,
  • rejestracji profilu zawodowego w bazie CV w ramach projektu pilotażowego "EU Talent Pool - Pilot".


Ważne wskazówki:

 • Poszukując zatrudnienia w Polsce najlepiej korzystać ze sprawdzonych
  i wiarygodnych usług oraz ofert pracy. Dostęp do takich sprawdzonych ofert pracy zapewniają powiatowe urzędy pracy (https://oferty.praca.gov.pl). Posiadając smartfona można zainstalować aplikację ePraca.
 • Cenne wskazówki jak poszukiwać pracodawcy za granicą i nie narażać się na niepotrzebne ryzyko można znaleźć w ulotce na stronie sieci EURES pn. Bezpieczne wyjazdy do pracy za granicą.
 • Wykaz certyfikowanych polskich agencji zatrudnienia znajduje się na stronie internetowej: stor.praca.gov.pl w zakładce Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencje Zatrudnienia. Dodatkowe informacje można uzyskać również telefonicznie w wojewódzkich urzędach pracy.