Centrum Dialogu Społecznego
+48 343 707 696 / +48 780 031 217

POTWIERDZENIE NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Powiatowy Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności

Aleja Niepodległości 20/22,
Telefon: 34 366 04 64


Posiadanie ukraińskiego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, nie jest podstawą do uznania za osobę z niepełnosprawnością w rozumieniu polskich przepisów. W Polsce status osoby z niepełnosprawnością nadają wyłącznie Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności.


Zasady wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności


1. Osoba musi posiadać nadany numer PESEL ze statusem UKR lub kartę pobytu, dokument tożsamości (najczęściej paszport lub inny dowód osobisty).


2. Wniosek o stopniu niepełnosprawności lub ustalenie stopnia niepełnoprawności składa się w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Częstochowie, przy Alei Niepodległości 20/22.


W przypadku braku oficjalnej dokumentacji stałego pobytu, cudzoziemiec musi sporządzić oświadczenie o miejscu zamieszkania.


3. Do wniosku o przyznanie stopnia niepełnosprawności należy dołączyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane na potrzeby Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (nie starsze niż 30 dni), a także inne dokumenty przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego poświadczające stan zdrowia i wydane w ojczyźnie cudzoziemca, takie jak historia choroby, karty informacyjne z hospitalizacji, konsultacji u specjalistów, opinię psychologa.


4. Cudzoziemiec jest zobowiązany do przejścia pełnej procedury na takich samych warunkach jak obywatele polscy - oznacza to uzupełnienie niezbędnej dokumentacji lub osobistą obecność na komisji. Należy pamiętać, że przy potwierdzaniu stopnia niepełnosprawności brana jest pod uwagę ocena aktualnego stanu zdrowia, potwierdzona wynikami aktualnych badań diagnostycznych. W przypadku braku możliwości dostarczenia komisji niezbędnej dokumentacji w określonym terminie, istnieje możliwość zawieszenia postępowania do czasu uzupełnienia niezbędnej dokumentacji.


5. Osobie z niepełnosprawnością przysługuje możliwość wydania karty upoważniającej do bezpłatnego parkowania w wyznaczonych miejscach. Opłata za kartę wynosi 21 zł.


Formularze niezbędnych dokumentów (wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia, a także wniosek o wydanie karty parkingowej lub zaświadczenia) można otrzymać w sekretariacie instytucji lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Częstochowy: bip.czestochowa.pl → Poradnik interesanta → kategoria sprawy: Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności → tu określ kategorię sprawy.